Navigatiekoppelingen overslaanDetails

  • Recent

Omgevingswet per 1 januari 2024

1 maart 2023

​De Omgevingswet heeft een nieuwe invoeringsdatum namelijk 1 januari 2024. Waarom is deze wet belangrijk?  Onlangs heeft het kabinet deze vraag kort en krachtig beantwoord. Het stelsel van de Omgevingswet omvat het ruimtelijke recht, het waterrecht, het natuurbeschermingsrecht, grote delen van het milieurecht, de bouwregelgeving en de regelgeving over grondeigendom. Dit omgevingsrecht wordt door het stelsel van de Omgevingswet eenduidiger en – naar het oordeel van de regering – beter. Onder het huidige versnipperde omgevingsrecht, dat in de loop van de afgelopen eeuw is gegroeid, hebben initiatiefnemers en overheden bij grote en middelgrote projecten vaak te maken met een scala aan wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) die elk hun eigen taal en procedures meebrengen. De Omgevingswet vervangt die wetgeving door een nieuw consistent stelsel voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving dus in samenhang en niet apart vanuit de verschillende sectorale vraagstukken en disciplines. Het nieuwe stelsel bevat een geharmoniseerde set aan regels, instrumenten en procedures voor het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Gebruik maken van eenduidige instrumenten en uniforme procedures voor de verschillende opgaven draagt bij aan herkenbaarheid voor alle betrokkenen – burgers, bedrijven, bestuurders en ambtenaren – en helpt daarmee om de focus te houden op de inhoudelijke vragen bij de opgaven in de fysieke leefomgeving, die al ingewikkeld genoeg zijn.​