Navigatiekoppelingen overslaanDetails

  • Recent

Aanpak milieucriminaliteit versterkt

22 juli 2022

Milieucriminaliteit kent vele vormen die allemaal ernstige gevolgen hebben voor de samenleving. Milieucriminaliteit kan leiden tot de aantasting van fysieke of psychische gezondheid, schade aan het milieu, vermogensschade, hinder, angst en onbehagen, en ondermijning. Doorgaans gaat het om financieel gewin, is de pakkans klein en zijn de straffen laag. Het is van belang dat de aanpak van milieucriminaliteit wordt versterkt, aldus de Minister.

Zeer Zorgwekkende Stoffen is een van de aandachtpunten. De Minsiter merkt op dat ten aanzien van chemische stoffen de kern van het beleid is het in beeld brengen, voorkomen en beheersen van de mogelijke risico's voor mens en milieu. De informatie die dit oplevert over het gebruik en de risico's van chemische stoffen, inclusief ZZS en biociden, is zeker ook van belang voor de aanpak van eventuele criminaliteit en fraude. Het bedrijfsleven heeft een belangrijke verantwoordelijkheid, zowel voor het verstrekken van informatie over stoffen die geproduceerd en gebruikt worden als ook voor het nemen van maatregelen gericht op het voorkomen of verkleinen van risico's van chemische stoffen. Deze verantwoordelijkheid is wettelijk verankerd in bijvoorbeeld de REACH-verordening en de informatie- en minimalisatieplicht voor ZZS. Daarbij is het, zolang ZZS nog gebruikt worden of vrijkomen in productieprocessen, van belang zicht te hebben op deze stoffen in de gehele keten, wat nog relevanter wordt in het kader van de Circulaire Economie omdat de stoffen steeds langer in omloop blijven. Het zicht houden op stoffen kan verder worden verbeterd door het beter benutten van de bestaande wet- en regelgeving en het gebruik van de daartoe ontwikkelde instrumenten. Bijvoorbeeld de inventarisatie van emissies van ZZS, waar vijf jaar geleden een begin mee is gemaakt door bevoegd gezagen. Die zullen terechtkomen in een database die onder de Omgevingswet van kracht wordt. Voor nieuwe beleidsontwikkelingen wordt ingezet op en aangesloten bij de EU, onder meer via de uitwerking en implementatie van de Europese Chemicaliën Strategie.