Navigatiekoppelingen overslaanDefault

  • Recent

Bedrijfstakstudie

In Nederland worden jaarlijks honderduizenden tankautoreinigingen uitgevoerd. Doel van deze belangrijke Bedrijfstakstudie destijds was te komen tot eenduidige aanpak van vergunningverlening en handhaving in het kader van zowel de wet Milieubeheer als de (oude) lozingswet Wvo.

Grote diversiteit

In Nederland worden jaarlijks honderdduizenden reinigingen uitgevoerd van tankauto's die levensmiddelen, diervoerders of chemische stoffen hebben vervoerd. De bedrijfstak tankautoreiniging wordt gekenmerkt door een grote diversiteit in bedrijven en een complexe verzameling stoffen die vrijkomen als gevolg van het reinigen van tankauto's. In de loop der jaren is, zowel door de bedrijven als door het bevoegd gezag, niet overal eenduidig omgegaan met de vele (nieuwe) stoffen in de bedrijfstak. Dit heeft geleid tot een ongewenste diversiteit in de uitvoering van het milieubeleid, zowel in de bedrijfsvoering in de verschillende bedrijven als in de vergunningen. De behoefte is gegroeid om hierin meer eenduidigheid te brengen. Het doel van deze bedrijfstakstudie was dan ook te komen tot een eenduidige aanpak van de vergunningverlening en handhaving.


Knelpunten

Een deel van de knelpunten waarmee de branche te kampen heeft, komt voort uit het feit dat de branche aan het eind van de keten ligt. Hieronder vallen onder andere de aanwezigheid van restlading in de te reinigen tankcontainers en de onvolledige productinformatie. De productinformatie, zoals ecotoxicologische eigenschappen van de stoffen, is van essentieel belang om de afvalwaterzuiveringsinstallatie optimaal te bedrijven. Andere knelpunten op milieugebied die in de branche voorkomen, zijn onder meer de regelmatige overschrijdingen van de lozingsvoorschriften voor verschillende parameters zoals het chemisch zuurstofverbruik en het gehalte aan extraheerbare organische hologeenverbindingen en de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS).

De Bedrijfstakstudie is weliswaar op onderdelen verouderd, maar heeft de tankautoreinigingsbranche alsmede (vergunningverlenende) overheden inzicht geven in de complexe materie waar deze bedrijfstak mee te maken heeft. Zoals aangegeven heeft deze studie een boost gegeven aan de professionalisering van de tankreinigingsbranche, maar heeft bovenal geleid tot eenduidige vergunningverlening en handhaving. Hiermee werd tevens de wens vervuld van tankreinigingsbedrijven om in deze sector een ‘level playing field" te creëren.


VOS-emissies

Gedurende de looptijd van de bedrijfstakstudie is onderzoek uitgevoerd naar de VOS-emissies binnen de tankautoreinigingsbranche. Op basis van dit onderzoek heeft de Stuurgroep KWS2000 een aantal alternatieve maatregelen voor de reductie van VOS-emissies geformuleerd, die in dit rapport zijn opgenomen en zijn vastgelegd in de NeR 2000. De bestaande maatregel, stoomdestillatie met nabehandeling van de gecondenseerde stoom, is daarmee komen te vervallen.

Verwerkingsmatrix

Om de beschikbaarheid en het eenduidig gebruik van stoffeninformatie te verbeteren, is in het kader van deze studie voorgesteld landelijk gebruik te gaan maken van een door ATCN en het RIZA ontwikkelde geautomatiseerde verwerkingsmatrix stoffen. Deze is door ATCN opgezet volgens het voorstel dat daartoe in juni 2001 is gedaan door de hiervoor speciaal opgerichte Stichting Verwerkingsmatrix Stoffen Tankautoreiniging. Hierbij is ook voorzien in een systematiek waarmee de geëigende reinigingswijze voor stoffen kan worden bepaald. Om een goede en eenduidige aanpak van de vergunningverlening en handhaving te stimuleren is een modelvergunning aan het rapport toegevoegd. Verder zijn voor een aantal specifieke effluentparameters aanbevelingen voor lozingseisen opgesteld.